MPSHome Alumni Calendar Contact
Wellstone is moving!
Thursday, July 28, 2022 1:15 PM

For the 2022-23 school year, Wellstone International students will have a new school home at the Minneapolis Community & Technical College (MCTC). Wellstone will no longer be housed within the FAIR School for Arts.

While the school building is changing, students will enjoy the same great learning program. Plus, Wellstone students will have ready access to college credit-earning courses, such as the D3 program and other post-secondary enrollment options (PSEO), and they will gain a deep familiarity with MCTC if they choose to attend after graduation. Many Wellstone students may already be familiar with MCTC, as it is a short walk down Hennepin Avenue from FAIR.

Students, staff and families will  receive more information throughout the month of August up until school starts on Tuesday, Sept. 6. Questions can be emailed to Wellstone Principal Isabel Rodriguez at isabel.rodriguez@mpls.k12.mn.us, or call or text 612-227-1028. 

We look forward to welcoming students back to their classrooms in a few weeks.

____________________


Sannad dugsiyeedkaan 2022-23, ardayda dugsiga sare ee Wellstone International waxay u guuri doonaan dugsi oo cusub ku yaala Minneapolis Community & Technical College (MCTC). Wellstone hadda laguma dhigan doono dugsiga FAIR ee farshaxanka.

Inta uu dhismaha dugsigu isbeddelayo, ardaydu waxay ku wax ku baran doonaan isla barnaamij waxbarasho oo weyn. Intaa waxaa dheer, ardayda Wellstone waxay diyaar u heli doonaan koorsooyin lagu kasbado buundooyinka kuleejka, sida barnaamijka D3 iyo doorashooyinka kale ee dugsiga sare ka dambeeya (PSEO), waxayna si qoto dheer u baran doonaan MCTC haddii ay doortaan inay xaadiraan ka dib qalin-jabinta. Arday badan oo Wellstone ah ayaa laga yaabaa inay horeba u yaqaaniin MCTC, maadaama ay tahay socod gaaban oo ay hoos uga sii socdaan Hennepin Avenue kana timid FAIR.

Ardayda, shaqaalaha iyo qoysasku waxay heli doonaan macluumaad dheeraad ah bisha Ogosto oo dhan ilaa uu dugsigu bilaabmayo Talaadada, Sebtembar 6. Su'aalaha waxa loo diri karaa emayl ahaan maamulaha Wellstone Isabel Rodriguez isabel.rodriguez@mpls.k12.mn.us / 612-227-1028. 

Waxaan rajeyneynaa inaan ardayda ku soo dhaweyno fasaladooda dhowr toddobaad gudahood.

_____________________


Para el año escolar 2022-23, los estudiantes de Wellstone International tendrán un nuevo hogar escolar en el Minneapolis Community & Technical College (MCTC). Wellstone ya no se alojará dentro de Fair School for Arts.

Mientras que el edificio escolar está cambiando, los estudiantes disfrutarán del mismo gran programa de aprendizaje. Además, los estudiantes de Wellstone tendrán fácil acceso a cursos de obtención de créditos universitarios, como el programa D3 y otras opciones de inscripción postsecundaria (PSEO), y obtendrán una profunda familiaridad con MCTC en caso de elegir asistir allí después de la graduación. Es posible que muchos estudiantes de Wellstone ya estén familiarizados con MCTC, ya que se encuentra a un corto paseo por Hennepin Avenue desde FAIR.

Los estudiantes, el personal y las familias recibirán más información durante todo el mes de agosto hasta que comiencen las clases el martes 6 de septiembre. Las preguntas se pueden enviar por correo electrónico a la directora de Wellstone, Isabel Rodríguez, en isabel.rodriguez@mpls.k12.mn.us / 612-227-1028. 

Esperamos dar la bienvenida a los estudiantes de regreso a sus aulas en unas pocas semanas.